Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

Privacyverklaring

Privacy Policy

Parere Management Partners (verder te noemen “Parere”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Parere houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Parere zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Parere verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden;

-          Het uitvoering geven aan de onderzoeks- of begeleidingsovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De onderzoeks- of begeleidingsovereenkomst welke is gesloten met de opdrachtgever dan wel

-          Een met u persoonlijk overeengekomen overeenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Parere de volgende persoonsgegevens van u of de opdrachtgever vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Geslacht

-          Onderzoeksgegevens (volgens de AVG vallende onder de noemer “Gegevens over gezondheid”). Het betreft: testuitslagen, aantekeningen, eventuele geluids- of video-opnames, uw CV en eventuele sollicitatiebrief

 

Uw persoonsgegevens worden door Parere opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en), en wel als volgt:

-          Uw dossier met alle “hard copy” gegevens wordt maximaal 3 kalenderjaren door ons bewaard in een beveiligde omgeving

-          Alle digitale gegevens (i.c. uw rapport) worden eveneens maximaal 3 kalenderjaren door ons bewaard op een conform de AVG vereiste, beveiligde wijze.

-          Alle geluids- en/of video-opnames worden uiterlijk 14 dagen na de onderzoeksdag door ons vernietigd.

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Parere verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden;

-          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Parere de volgende persoonsgegevens van u vragen of verzamelen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          (Zakelijk) Telefoonnummer;

-          (Zakelijk) E-mailadres;

-          Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Parere opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wanneer u bij ons een assessment heeft gehad wordt aan de opdrachtgever (conform de regels van het Nederlands Instituut van Psychologen, NIP) alleen het rapport beschikbaar gesteld, en dat pas na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Verder maken wij gebruik van derde partijen voor het beschikbaar stellen van psychologische testen en het verwerken van testgegevens. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Parere bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens Parere van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          Wij hebben onze digitale omgeving zeer goed beveiligd, onder meer door het hanteren van een uitgebreid gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen, dan wel laten dat door onze IT-leverancier doen;

-          Onze partners zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en vallen in het geval van psychologisch onderzoek onder het tuchtrecht van het NIP.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Daarbij gelden ook de regels zoals deze door het tuchtrecht van het NIP worden aangegeven. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Parere Management Partners
Contactpersoon AVG: Marcel Heitkamp
Posthoornsbredehoek 21A
8011 XB  Zwolle
tel (rechtstreeks) 0653 992529